7 biểu tượng ý nghĩa trong sòng bạc trực tuyến slot game

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

7 biểu tượng ý nghĩa trong sòng bạc trực tuyến slot game

jessicatran
Dựa vào kinh nghiệm chơi casino trực tuyến đã sở hữu, chúng tôi giúp bạn ra trong trò chơi casino trực tuyến slot game kim cương Starburst sở hữu các biểu tượng được sắp xếp theo vị trí từ cao xuống rẻ như sau.

biểu tượng BAR

Là biểu trưng với trị giá xu cao nhất, bạn bấm nút quay (spin) khi chơi slot.+ 3 biểu tượng BAR theo phối hợp thắng lợi thì bạn được 50 xu+ 4 biểu tượng BAR theo phối hợp thắng lợi thì bạn được 200 xu+ 5 biểu tượng BAR theo hài hòa thắng lợi thì bạn được 250 xu.

biểu trưng số 7

Là biểu tượng với trị giá xu cao tiếp theo, bạn bấm nút quay (spin) chơi slot.+ 3 biểu tượng số 7 theo hài hòa thắng lợi thì bạn được 25 xu+ 4 biểu trưng số 7 theo kết hợp thắng lợi thì bạn được 60 xu+ 5 biểu trưng số 7 theo phối hợp thắng lợi thì bạn được 120 xu.

Viên kim cương màu vàng

Bạn bấm nút quay (spin) chơi slot.+ 3 biểu trưng xoàn màu vàng, theo phối hợp chiến thắng thì bạn được 10 xu+ 4 tượng trưng xoàn màu vàng, theo phối hợp thắng lợi thì bạn được 25 xu+ 5 biểu trưng xoàn màu vàng, theo kết hợp thắng lợi thì bạn được 60 xu.Viên xoàn màu xanh lá

Bạn bấm nút quay (spin) chơi slot.+ 3 biểu trưng xoàn màu xanh lá, theo kết hợp chiến thắng thì bạn được 8 xu+ 4 tượng trưng kim cương màu xanh lá, theo kết hợp chiến thắng thì bạn được 20 xu+ 5 biểu trưng kim cương màu xanh lá, theo hài hòa chiến thắng thì bạn được 50 xu.

Viên xoàn màu cam

Bạn bấm nút quay (spin) chơi slot.+ 3 biểu trưng xoàn màu cam, theo hài hòa chiến thắng thì bạn được 7 xu+ 4 tượng trưng kim cương màu cam, theo kết hợp chiến thắng thì bạn được 15 xu+ 5 biểu tượng kim cương màu cam, theo kết hợp thắng lợi thì bạn được 40 xu.

Tiếp theo là hai tượng trưng viên kim cương màu xanh dương và viên kim cương màu tím, mang cộng giá trị xu ngang nhau và tốt nhất trong các biểu tượng.

Viên xoàn màu xanh dương

Bạn bấm nút quay (spin) chơi slot.+ 3 biểu tượng kim cương màu xanh dương, theo phối hợp thắng lợi thì bạn được 5 xu+ 4 tượng trưng kim cương màu xanh dương, theo phối hợp thắng lợi thì bạn được 10 xu+ 5 biểu trưng xoàn màu xanh dương, theo hài hòa thắng lợi thì bạn được 25 xu.

Viên xoàn màu tím

Bạn bấm nút quay (spin) chơi slot.+ 3 biểu tượng kim cương màu tím, theo phối hợp thắng lợi thì bạn được 5 xu+ 4 biểu trưng xoàn màu tím, theo kết hợp thắng lợi thì bạn được 10 xu+ 5 tượng trưng kim cương màu tím, theo phối hợp thắng lợi thì bạn được 25 xu.

Xem thêm: Bắt quả tang nhiều phụ nữ tham gia đánh bạc trong đêm khuya