Hậu tiến sỹ về mô hình dịch bệnh và đồng nhiễm làm tại Manchester

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Hậu tiến sỹ về mô hình dịch bệnh và đồng nhiễm làm tại Manchester

poster
Administrator
Vị trí postdoc 20 tháng tại Đại học Manchester (Khoa Toán học và Thống kê), nghiên cứu mô hình động lực lây nhiễm trong và giữa vật chủ, với các ứng dụng cho kháng kháng sinh, HIV, TB, Pneumococcus và đồng nhiễm:
https://www.jobs.manchester.ac.uk/displayjob.aspx?jobid=18111
 
Công việc tập trung vào việc xây dựng và nghiên cứu các mô hình dựa trên sự khác biệt, phương trình vi phân và tích phân để hiểu rõ hơn về các ứng dụng ở trên và phối hợp với khía cạnh lý thuyết của các loại mô hình đa biến này. Kinh nghiệm trong mô hình hóa và tính toán khoa học là rất cần thiết.
 
Hạn chót là ngày 18 tháng 11 (lúc nửa đêm).
 
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ [hidden email]