poster
poster
Registered:
Groups: Administrators, Anyone, Registered
Posts in YTCC
12
Show   Total: 23 items
Date Subject Count Location
Technical Advisor/epidemiologist in the GMS 0 replies Cơ hội việc làm
PDRA post Mathematical modelling of One Health AMR drivers in Thailand 0 replies Cơ hội việc làm
Technical Advisor, Malaria Analytics, Surveillance and Technology, West, Central and East Africa 0 replies Cơ hội việc làm
Research Associate, Malaria Analytics, Surveillance, and Technology, West Africa 0 replies Cơ hội việc làm
Research Associate, Surveillance and Analytics, Southern Africa: 0 replies Cơ hội việc làm
Forrest Foundation - Fellowship to attract outstanding minds to Western Australia 0 replies Cơ hội việc làm
Mô hình mạng lưới dịch bệnh: Khoá ngắn hạn tại Đại học Washington, 12-16/08/2019 0 replies Hội thảo khoa học
Thu thập và phân tích dữ liệu mạng lưới kết nối xã hội 0 replies Cơ hội việc làm
Julia 0 topics
Python 0 topics
SPSS 0 topics
Stata 0 topics
R 0 topics
Thống kê Y học 0 topics
Phương pháp nghiên cứu 8 topics
Cơ hội việc làm 8 topics
Hội thảo khoa học 5 topics
Hội thảo quốc tế về dịch bệnh lần 7, 7/6/2019 0 replies Hội thảo khoa học
Hội thảo lần 4 về động học vi rút , 21-23/10/2019, Paris 0 replies Hội thảo khoa học
Khoá học ngắn hạn về Mô hình toán học về bệnh truyền nhiễm tại đại học Hoàng Gia Lôn đôn 0 replies Hội thảo khoa học
12