poster
poster
Registered:
Groups: Administrators, Anyone, Registered
Posts in YTCC
Show   Total: 18 items
Date Subject Count Location
Forrest Foundation - Fellowship to attract outstanding minds to Western Australia 0 replies Cơ hội việc làm
Mô hình mạng lưới dịch bệnh: Khoá ngắn hạn tại Đại học Washington, 12-16/08/2019 0 replies Hội thảo khoa học
Thu thập và phân tích dữ liệu mạng lưới kết nối xã hội 0 replies Cơ hội việc làm
Julia 0 topics
Python 0 topics
SPSS 0 topics
Stata 0 topics
R 0 topics
Thống kê Y học 0 topics
Phương pháp nghiên cứu 0 topics
Cơ hội việc làm 3 topics
Hội thảo khoa học 5 topics
Hội thảo quốc tế về dịch bệnh lần 7, 7/6/2019 0 replies Hội thảo khoa học
Hội thảo lần 4 về động học vi rút , 21-23/10/2019, Paris 0 replies Hội thảo khoa học
Khoá học ngắn hạn về Mô hình toán học về bệnh truyền nhiễm tại đại học Hoàng Gia Lôn đôn 0 replies Hội thảo khoa học
Hội thảo quốc tế về phương pháp Monter Carlo lần thứ 12, MCM2019, Sydney, July 8-12 0 replies Hội thảo khoa học
50 học bổng tiến sĩ 4 năm tại đại học Warwick, Anh quốc 0 replies Cơ hội việc làm
YTCC 8 topics